Renditingimused

Matkabussi renditingimused

1.Sõiduki kasutamise tingimused

1.1 Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit korralikult ja heaperemehelikult vastavalt lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.

1.2.Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, sõidukspordi treeninguteks ja võistlusteks, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks.

1.3 Rentnik võib sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul kui rendifirma on teinud sellekohase märke lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule on Rentnik kohustatud tutvustama talle lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest.

1.4 Rentnikul või kolmandal isikul, kellele Rentnik on loovutanud juhtimisõiguse, peab  olema Eesti Vabariigis kehtiv juhiluba, vähemalt 3 aastane juhistaaź ja vanus vähemalt 21 eluaastat.

1.5 Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit ainult teedel, mis on teed teeseaduse mõttes ning üldkasutatavatel parkimiskohtadel ja kämpingutes. Keelatud on kasutada sõidukit töömaal tööliste eluasemena.

 2.Rentniku kohustused Sõiduki kasutamisel

2.1 Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendifirma poolt Sõiduki üleandmist Rentniku valdusse Sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Juhul kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse eeldatakse, et Sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone Sõiduki kohta.

2.2 Sõidukit parkides on Rentnik kohustatud sulgema Sõiduki aknad ja luugid, lukustama Sõiduki  uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni. Viibides Sõidukiga välisriigis, peab Rentnik tagama Sõiduki ohutuse ning soovitavalt parkima Sõiduki valvega parklasse.

2.3 Rentnik on kohustatud tagama Sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.

2.4 Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale kõikide Rentnikule rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.). Rendifirmal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda 12 kuu jooksul, juhul kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendifirmale tasunud ja nende nõuete olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi lõppemist. Selliste nõuete tasumisel kohustub Rentnik alluma kohesele sundtäitmisele.

 1. Rentniku vastutus

3.1 Rentnik vastutab Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal kui Sõiduk on Rentniku valduses, v.a juhul kui Rentnik tõendab, et Sõiduki hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast või kolmandast isikust, kellele Rentnik loovutas Sõiduki juhtimise vastavalt lepingu punktile 1.3.

3.2 Rentnik ei vastuta Sõiduki hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Sõiduki Lepingujärgse kasutamisega.

3.3 Rentnik on täies ulatuses vastutav Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahju eest kui:

3.3.1 Sõidukile ja Rendifirmale on tekitatud kahju tahtlikult ja Rentniku süül;

3.3.2 Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või mõne muu narkootilise aine mõju all;

3.3.3 Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja seaduse vastastel eesmärkidel (kuriteo sooritamisel vms);

3.3.4 Sõidukit on kasutatud mitte vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;

3.3.5 Sõidukit on kasutatud käesoleva Lepingu punktis 1 märgitud tingimusi rikkudes;

3.3.6 Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on Sõiduki dokumentatsioon ja/või Sõiduki võtmed kaotsi läinud või varastatud;

3.3.7 Rentniku hooletuse (sh p.3.3.6 juhul) või süülise käitumise tõttu on Sõiduk kaotsi läinud või varastatud;

3.3.8 Sõidetud on tühja rehviga;

3.4. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama:

3.4.1 Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendifirma hinnakirjale;

3.4.2 Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies ulatuses p.3.3.1 toodu kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga. Vahetatud varuosad on Rendifirma omand ja kuuluvad utiliseerimisele Rendifirma poolt.

3.4.3 Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirumale purunenud rehvi remondikulud summas 100.-€ ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamise kulud kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud kasutuskõlbmatuks;

3.4.4 Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu Sõidukile tekitatud kahjustuse tagajärjel Sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud Sõiduki seisuaja eest Rendifirmale saamata jäänud tulu kuni 30 päeva renditasu ulatuses juhul kui Rendifirma seda nõuab. Seisuaega arvestatakse avarii või kahjustuse tekkimise päevast kuni Sõiduki taaskasutusele võtmise päevani;

3.4.5 Lepingu punktis 3.3 toodud juhtudel on Rentnik kohustatud maksma Rendifirmale saamata jäänud tulu vastavalt Rendifirma hinnakirjale kuni Sõiduki sõidukorda viimiseni või Sõiduki turuhinna hüvitamiseni Rentniku poolt täies ulatuses;

3.4.6 Juhul kui Rentniku kasutuses oleval Sõidukil tekib kahjustusi või kui Sõiduk varastatakse, läheb kaotsi või hävib ning kui kahju vastavalt Kindlustustingimustele hüvitatakse Kindlustusfirma poolt, on Rentnik kohustatud tasuma Rendifirmale omavastutuse summad;

3.5 Rentnik kannab täielikku vastutust Sõiduki kui kõrgema ohu allika tekitatud võimaliku kahju eest.

 1. Renditasu ja arvelduste kord

4.1. Rendipäeva pikkuse arvestus käib täispäevades.

4.2. Renditasu makstakse arve alusel enne rendiperioodi algust sularahas või pangaülekandega Rendileandja arveldusarvele.

4.3. Rendiperioodi lõppedes ja pretensioonide puudumisel tagastatakse tagatisraha Rentnikule täies ulatuses  pangaülekandega Rentniku arvele kuni 10 pangapäeva jooksul.

4.4. Pretensioonide olemasolu korral kaetakse tagatisrahast kõik lepingus ettenähtud tasud ja trahvid ning ülejääk tagastatakse Rentnikule.

4.5. Kindlustusjuhtumi vms. kahju puhul tagastatakse tagatisraha peale juhtumi lõplikku lahendamist. Välja arvatud kaskojuhtumi korral, sel juhul peetakse kinni omavastutuse summa ja ülejäänud tagastatakse rentnikule.

4.6. Enne Sõiduki üleandmist on Rentnik kohustatud Rendileandjale tasuma sularahas või pangaülekandega tagatisraha 800 EUR.

4.7. Rendiperioodi ülesütlemisel tagatisraha ei tagastata kui rendiperioodi alguseni on jäänud vähem kui üks kuu.

 1. Rendifirma kohustused

Rendifirma kohustab andma Rentnikule töökorras Sõiduki koos ettenähtud dokumentidega kokkulepitud/ Rendilepingul märgitud ajal ja kohas.

 1. Sõiduki hooldus, kütus.

6.1 Rentnik on kohustatud tasuma Sõiduki kütusekulu rendiperioodil. Rendifirma on kohustatud andma Sõiduki rendile täis kütusepaagiga ning Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama täis kütusepaagiga või hüvitma Rendifirmale iga puuduoleva kütuseliitri eest 2€  ja tankimise teenustasu 15.-€. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama kahjud täies ulatuses Sõidukisse vale kütuse tankimisega tekitatud kahjude eest;

6.2 Sõiduki tehnilise hoolduse tööd teostab Rendifirma, Rentnik tagab igapäevase kontrolli Sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, mootori õli ja jahutusvedeliku olemasolu, Sõiduki valgustusseadmete, kontrolltulede ning rooliseadmete korrasolekut.

6.3.Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama samas seisus, mis talle Sõiduk loovutati, st. puhtana (reoveepaak tühi, wc paak tühi, külmik sulatatud ja puhas, pliit puhastatud, elamu seest koristatud). Sõiduki samas seisus mitte tagastamise korral tasub Rentnik teenuste eest vastavalt Rendifirma hinnakirjale. Koristusteenus on võimalik ette tellida Sõiduki broneerimisel. Vt.punkt 12.Tasud.

 1. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii, rikete või varguste korral

7.1.Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat kõikidest Sõidukile tekitatud kahjustustest, Sõidukiga toimunud avariist, Sõiduki vargusest või Sõiduki rikkest.

7.2.Liiklusavarii ja varguse korral on Rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid.

7.3.Liiklusavarii korral on Rentnik kohustatud täitma dokumentide juures oleva blanketi ”Teade Liiklusõnnetusest”, süüdlase allkirjadega, millega tagatakse süüdlase tuvastus.

7.4. Sõiduki rikke korral on Rentnik kohustatud pöörduma lähimasse autoteenindusse, kooskõlastades remondikoha eelnevalt Rendifirmaga. Üldjuhul on remondikohaks vastava automargi teenindus/esindus. Rendifirmaga kooskõlastamata Sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole Rendifirma kohustatud Rentnikule hüvitama.

7.5. Valduse kaotuse korral tuleb esitada Rendileandjale sõiduki tehniline pass ning võtmed, vastasel juhul kannab Rentik kulud 100% ulatuses.

7.6.Juhul kui Rentnik ei toimi vastavalt punktis 7 sätestatule,vastutab ta täies ulatuses kõikide Rendifirmale tekitatud kahjude eest.

 8.Rendifirma vastutus Sõiduki rikke korral

Rendifirma ei vastuta enne rendiperioodi või selle ajal  otseselt ega kaudselt Rentnikule tekkivate kahjude eest (reisi ärajäämine, või katkemine, planeeritud marsruudi muutumine jms.), mis tulenevad rendiperioodi katkemise või viivitusega seoses Sõiduki rikkega.

 1. Sõiduki tagastamine Rendilepinguga ettenähtud ajal

9.1 Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud/Lepingus märgitud ajal ja kohas ning samas seisus milles Rentnik sõiduki sai. Rendileping loetakse lõpetatuks kui Sõiduk on tagastatud või kui Rentnik on saanud kinnituse Sõiduki tagastamise kohta, eelnevalt kokkulepitud/Rendilepingus märgitud paigas.

9.2. Juhul kui Rentnik ei ole tagastanud Sõidukit Rendifirmale kokkulepitud/Rendilepingus märgitud ajal ja kohas ning Rendifirmaga ei ole kokku lepitud RendiLepingu pikendamise osas, teatab Rendifirma politseile Sõiduki kadumisest, kuulutab Sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud vajalikud abinõud.

9.3 Rendiperioodi ületamisel  ilma sellekohase kokkuleppeta ja Rendifirma nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu rendiperioodi ületanud iga päeva eest, maksab ka iga üleläinud tund (rendipäeva tasu korda kaks jagada 24), lisaks kaotab rentnik õiguse tagatisrahade tagasisaamiseks ja on kohustatud hüvitama kõik järgmise rentniku poolt esitatud dokumenteeritud kulud (broneeringud, laevapiletid jne), mis on tekkinud seoses sõiduki tagastamise hilinemisega.

 1. Sõiduki tagastamine enne Rendilepingus ettenähtud tähtaega

Juhul kui Rentnik tagastab Sõiduki Rendifirmale enne RendiLepingus määratud tähtaega ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud renditasu.

 1. Rendilepingu katkemine

11.1.Rendifirmal on õigus katkestada Rendileping kui tuleb ilmsiks, et Rentnik on oluliselt rikkunud Rendilepingu tingimusi, on Sõidukit rentides esitanud Rendifirmale valeandmeid või ei tule toime Sõiduki ekspluatatsiooniga.

11.2.Kui Sõiduki kasutamine muutub võimatuks Sõiduki kahjustuse, rikke, avarii või varguse tõttu, loetakse Rendileping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab Rendifirmani.

11.3. Kui Rendifirma nõuab Lepingu katkemist käesolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud Sõiduki koheselt tagastama Rendifirmale.

11.4.Rendilepingu ülesütlemisel Rendifirma poolt ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud renditasu.

 1. Tasud.

12.1. Lisateenuste hinnakiri:

 • Tolmuse, tavamäärdunud auto pesu: 0.-€
 • väliselt tugevasti määrdunud eripuhastust

(pigipesu) nõudva sõiduki pesu: 20.-€

  Autot ei ole lubatud pesta autopesulates!!!

 • Sõiduki koristus (üldkoristus, wc-tühjendus, reoveepaagi tühjendus, pliidi/külmiku puhastus) ettetellimisel/broneerimisel : 85.- €
 • Sõiduki koristamine kui auto tagastati koristamata/kehvasti koristatult: 120.- €
 • Läbisõidu piirang 500km päevas, iga ületatud km 0,40€

12.2.Rendiperioodil Sõidukiga liikluskindlustus juhtumi põhjustamise eest on Rentnik kohustatud Rendileandjale maksma 130.- Rendileandja liikluskindlustuse riskikoefitsendi tõusust põhjustatud kahjude osaliseks kompenseerimiseks. Lisaks tuleb tasuda kindlustuskahju menetluskulu 80 €.

12.3.Kindlustusjuhtumist Rendileandjale mitte teavitamisel tasub Rentnik juhtumist tingitud kasutamata rendipäevade kolmekordse renditasu ja hüvitab Rendileandjale kahjujuhtumist tekkinud muud kahjud.

12.4. Kindlustus- või kahjujuhtumist, kolmandate isikute õigusvastasest käitumisest tekkinud kahju hüvitab Rentnik ulatuses, mida ei hüvita kindlustus (sh. omavastutuse määra).

12.5. Sõiduki kahjustamisel (nii seest kui väljast) Rentniku enda või kolmandate isikute poolt hüvitab kahju Rentnik vastavalt Rendileandja lisavarustuse hinnakirjale.

 1. Rentnikul on keelatud sõita Sõidukiga väljaspool Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik nõusolek.
 2. Sõidukiga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Gruusiasse, Armeeniasse, Azrbaidzaani, Moldovasse ja Türkki.
 3. Vaidluste lahendamine

15.1. Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul kui Rendifirma ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Harju maakohtus.

SUITSETAMINE JA LOOMADE TRANSPORT ON SÕIDUKIS KEELATUD! Trahv 200.-EUR.